Select Page

ALGEMENE VOORWAARDEN

▬▬▬▬
Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door, aangezien deze relevante informatie bevatten over uw wettelijke rechten, rechtsmiddelen en verplichtingen. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Global Dance Trips Platform, gaat u ermee akkoord zich te houden aan en gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

English / Dutch

Artikel 1. Definities

1.1. Global Dance Trips, handelsnaam van Dance Nomads, gevestigd te Delft, KvK-nummer 66708389, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als GDT.
1.2.  De danser die zich inschrijft voor een trip georganiseerd door dansleraren bij GDT,  wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
1.3. De persoon die zich als leraar inschrijft op de website en met GDT een overeenkomst heeft afgesloten voor het lesgeven en organiseren van trips, wordt aangeduid als dansleraar.
1.4. Met de overeenkomst wordt bedoeld een tussen GDT en klant en/of een tussen GDT en dansleraar overeengekomen boekingsovereenkomst dan wel overeenkomst van opdracht.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, trips en overige activiteiten door of namens GDT waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3. Aanbod en inschrijvingen

3.1. GDT kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.2. Minderjarigen kunnen enkel zelfstandig deelnemen aan de trips georganiseerd door GDT, met een door de gezaghebbende ondertekende toestemmingsverklaring. Pas na ontvangst van deze toestemmingsverklaring komt de overeenkomst tussen GDT en klant definitief tot stand.
3.3. De duur van de trip is afhankelijk van het reisprogramma opgesteld door dansleraar en worden vermeld bij het aanbod.
3.4. Klant ontvangt na de inschrijving per e-mail een ontvangstbevestiging. De boeking is pas officieel na ontvangst van de goedkeuring, die binnen 24 uur plaatsvindt, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.2. De vermelde tarieven zijn inclusief btw en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals toeslagen en servicekosten. Vlucht, accommodatie en maaltijden zijn niet standaard inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
4.3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. GDT zal deze tarieven niet aanpassen vanaf het moment dat de volledige danstripsom is betaald door klant.
4.4. Klant is gehouden de gehele danstripsom bij boeking te voldoen. Indien de betaling niet geheel vooraf wordt voldaan, komt er geen boeking tot stand.
4.5. GDT is gerechtigd andere betalingsvoorwaarden te hanteren wanneer omstandigheden dit vergen.

Artikel 5. Informatieverstrekking klant

5.1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de danstrip relevant is tijdig beschikbaar aan GDT. Alle benodigde informatie dient ten tijde van de boeking beschikbaar te zijn.
5.2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. GDT zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
5.3. Speciale verzoeken, zoals dieetwensen, dienen tijdig door klant kenbaar te worden gemaakt. GDT zal zich inspannen aan deze wensen te voldoen, maar kan hier geen garanties over verstrekken.
5.4. Alle danslessen zijn optioneel. Indien klant een les wenst over te slaan, dient dansleraar tijdig op de hoogte te worden gesteld.
5.5. Klant vrijwaart GDT voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

Artikel 6. Wijziging en annulering van de overeenkomst

6.1. Annulering door de klant van een geboekte danstrip is enkel per e-mail mogelijk. In geval van annulering vindt er nimmer restitutie plaats. GDT zal in geval van annulering een voucher verschaffen voor een volgende trip aan de hand van de volgende richtlijnen; Bij annulering tot 30 kalenderdagen is annuleren kosteloos; bij annulering tussen 30-15 kalenderdagen voor aanvang wordt 25% in rekening gebracht; bij 14-6 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% in rekening gebracht en bij annulering binnen 5 kalenderdagen voor aanvang van de trip wordt het gehele factuurbedrag in rekening gebracht. Te allen tijde zal hierbij de datum waarop de annulering wordt ontvangen leidend zijn.
6.2.Indien de danstrip wordt geboekt binnen 30 dagen voor aanvang, zijn bovenstaande annuleringsvoorwaarden tevens van toepassing.
6.3. De annuleringsvoucher kan worden ingewisseld voor een trip naar keuze. Wanneer de nieuwe trip van mindere waarde is dan de voucher, zal er geen restitutie plaatsvinden van het verschil. Indien de nieuwe trip van hogere waarde is dan de voucher, is klant gehouden het verschil te voldoen op het moment van boeking.
6.4. Indien klant niet de gehele trip kan voltooien, kan klant geen aanspraak maken op restitutie van het gedeelte aan service dat niet is gebruikt.
6.5. Op een annulering kunnen afwijkende voorwaarden, zoals van de verzekering of een vluchtmaatschappij, van toepassing zijn. De klant wordt geadviseerd om de algemene voorwaarden te lezen van alle derde partijen.
6.6. De trip mag bij verhindering van de klant worden overgedragen, mits de andere persoon voldoet aan alle aan deze overeenkomst verbonden voorwaarden en het verzoek tijdig kenbaar wordt gemaakt aan GDT. GDT is enkel gehouden mee te werken aan de wijziging voor zover dit in redelijkheid verlangd kan worden.
6.7. De inhoud van het danstripaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals deze door betreffende dansleraar bepaald zijn en zijn goedgekeurd door GDT. Het gepubliceerde dansreisprogramma is echter indicatief van aard en behelst een inspanningsplicht. Het reisprogramma kan worden aangepast aan relevante werkelijke omstandigheden, waaronder terreinomstandigheden en conditie en ervaring van klanten. GDT is niet aansprakelijk voor genoodzaakte wijzigingen in het programma, maar zal zich ten volle inspannen de kwaliteit van de trip zoveel mogelijk te handhaven. Wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk kenbaar worden gemaakt aan de klant.
6.8. Indien er een wijziging plaatsvindt met grotere gevolgen, zoals een verandering in dansleraar of het onwaarschijnlijke geval dat een trip wordt geannuleerd, komt de klant de volgende mogelijkheden toe:

          a. De wijzigingen accepteren. Klant ontvangt een nieuwe boekingsbevestiging.
          b. De trip wijzigen naar een andere trip. Klant ontvangt een voucher voor een volgende trip.
          c. De trip annuleren. Klant ontvangt het volledige bedrag terug.

6.9. Indien klant niet binnen 72 uur reageert op het aanbod van GDT, mag GDT ervan uit gaan dat de wijzigingen worden geaccepteerd.
6.10.  In geval van danstrips waarbij het minimum aantal reizigers niet wordt behaald, is GDT gerechtigd de danstrip te annuleren. GDT brengt de klant uiterlijk 2 weken voor aanvang op de hoogte van annulering en partijen kunnen in overleg tot een alternatieve dansreisoptie komen. Wanneer geen alternatief mogelijk is, zal GDT de betaalde danstripsom restitueren.

Artikel 7. Deelname activiteiten en lessen

7.1. Deelname aan de danstrip met danslessen en/of activiteiten is op eigen risico. GDT, alsmede de andere partijen betrokken bij de overeenkomst, zullen de veiligheid van de klant zo optimaal mogelijk beschermen. Klant blijft echter zelf verantwoordelijk voor zijn handelen.
7.2. Klant is gehouden de aanwijzingen en instructies van GDT en dansleraren te allen tijde op te volgen.
7.3. Klant is verplicht een reisverzekering met voldoende dekking af te sluiten.
7.4. Klant wordt geacht over een goede lichamelijke en geestelijke gesteldheid te beschikken. In extreme situaties zou afwijking hiervan kunnen leiden tot uitsluiting van deelname. Klant is zelf verantwoordelijk voor het inschatten van het gewenste niveau voor de danstrip of activiteit.
7.5. Klant dient juiste en correct werkende uitrusting te dragen.
7.6. Klant wordt geacht zich tijdens de danstrip of activiteit netjes te gedragen. Ongewenst gedrag kan resulteren in het beëindigen van de trip of activiteit zonder restituering van het reeds betaalde bedrag.
7.7. Klant heeft de liability waiver gelezen en akkoord gegeven.

Article 8. Webshop

8.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
8.2. GDT bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een directe melding op het scherm en een mail met orderbevestiging. Tot de aanvaarding is bevestigd, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
8.3. GDT zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de klant zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.
8.4. GDT kan binnen wettelijke kaders onderzoeken of de klant aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Indien GDT, op basis van dit onderzoek, grond ziet de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht een bestelling te weigeren of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
8.5. Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele belastingen en invoerrechten op de aangekochte producten.

8.6. GDT levert op maat gemaakte producten, waardoor alleen retourzendingen wegens een door GDT verkeerd verzonden maat of defecten kunnen worden geaccepteerd. Het herroepingsrecht is uitgesloten.

8.7. De klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
8.8. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het vorige lid genoemde komt voor rekening van de klant.
8.9. GDT stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
8.10. GDT vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de retourzending is ontvangen en voldoet aan de eisen gesteld in dit artikel onder 8.6.
8.11. De klant meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan de GDT dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.
8.12. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.
8.13. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.
8.14. De kosten voor het retourzenden komen voor rekening van de klant.
8.15. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. GDT is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
8.16. Wanneer de bezorging vertraging heeft ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen na de vervullingstijd van de order, heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. GDT zal het bedrag dat de klant heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid schade

9.1. GDT is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. Deelname aan de trip of activiteit is op eigen risico.
9.2. GDT is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
9.3. GDT kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer klant de instructies niet heeft opgevolgd.
9.4. GDT is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens de trip.
9.5. GDT is niet aansprakelijk voor het niet kunnen aanbieden van de trip door overmachtssituaties.
9.6. GDT is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is gedekt door verzekeringen, waaronder maar niet gelimiteerd tot een reisverzekering.
9.7. GDT is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door derden.
9.8. In het geval dat GDT een schadevergoeding verschuldigd is aan klant zal de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de terzake geldende internationale verdragen en/of verordeningen die betrekking hebben op de reisdiensten en bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel driemaal de dansreissom.
9.9. Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen, accumuleert deze niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze overeenkomst.
9.10. Indien klant door GDT of betrokken partijen, waaronder dansleraren, ter beschikking gesteld materiaal beschadigt, is klant gehouden de waarde te vergoeden.
9.11. Klant vrijwaart GDT tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door GDT geleverde diensten.

Artikel 10. Klachten

10.1. Klant is verplicht om klachten direct na het ontstaan kenbaar te maken bij de betrokken dansleraar ter plaatse.
10.2. Wanneer de klacht in bovenstaande geval nog niet is afgehandeld, dient men zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de laatste reisdag per mail kenbaar te maken aan het hoofdkantoor van GDT.
10.3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
10.4. Klant is tevens gerechtigd zich, op eigen kosten, tot de Geschillencommissie Reizen te wenden wanneer de klacht niet naar tevredenheid door GDT is afgehandeld.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

11.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt GDT alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie, offertes, routes, programma’s enzovoorts.
11.2. De genoemde intellectuele rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van GDT worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt.

Artikel 12. Geschilbeslechting

12.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
12.2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens GDT en betrokken derden 12 maanden.

Geschiedenis opmerkingen

Ingangsdatum: Maandag 29 oktober 2018.

READY TO BOOK YOUR NEXT TRIP?

Check all our dance teachers, and one of them make your next trip unforgettable. Let’s dance and make memories!